اولین ایرانی عضو کمیته مرکزی سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان ( TEJO ( ۱۳۶۴ / ۱۹۸۵  دکتر شیرین احمدنیا بوده است.

دکتر شیرین احمدنیا اسپرانتودان و جامعه شناس
دکتر شیرین احمدنیا اسپرانتودان و جامعه شناس

عکس از آرشیو انجمن اسپرانتوی ایران

* این مطلب با استناد به کتاب سال انجمن جهانی اسپرانتو Jarlibro منتشر شده است و سال ذکر شده در مطلب اشاره به سال انتشار آن دارد.